Mijnfysio Hardenberg

Privacyreglement

Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)

Mijnfysio is wettelijk verplicht om de persoonlijke en medische gegevens van onze patiënten te registreren. Wij dienen zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige (digitale) informatie. De bescherming van uw gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In de AVG staan regels ten aanzien van de privacy van patiënten. Hieronder vallen het doel en de aard van de gegevens, het beheer van de patiëntengegevens en het inzagerecht van de patiënt. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Mijnfysio registreert en bewaart niet meer gegevens dan noodzakelijk, te weten:

  • Personalia t.b.v. identificatie, dossiervoering en facturatie;
  • Verzekeringsgegevens ten behoeve van declaratie bij uw zorgverzekeraar;
  • Geanonimiseerde gegevens over behandelresultaten t.b.v. de Landelijke Database Kwaliteit (LDK) Fysiotherapie
  • Verwijzingen en rapportages t.b.v. (para)medici.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen patiënt en zorgverlener. De WGBO schrijft onder meer voor dat u als patiënt de opdrachtgever bent tot de zorg binnen onze praktijk. Ook beschrijft de WGBO dat u recht heeft op informatie en dat wij u in begrijpelijke taal vertellen wat u van een behandeling binnen onze praktijk kunt verwachten.

Op grond van de WGBO zijn wij verplicht een medisch dossier bij te houden over uw behandeling en gezondheidstoestand. U heeft recht op inzage in uw medisch dossier.

Zonder uw toestemming verstrekken wij geen gegevens uit uw medisch dossier aan derden. Door middel van toestemmingsverklaring geeft u toestemming om uw huisarts en/of behandelend specialist te informeren over uw behandeling Mijnfysio.

Klachtenregeling

Heeft u bezwaar tegen bovenstaande? Dan kunt u deze kenbaar maken tijdens uw (eerste) afspraak bij uw behandelend therapeut. Wanneer u van mening bent dat wij op onjuiste wijze met de AVG en/of WGBO omgaan, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.